Przedszkole – Statut i regulamin

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ŚWIAT DZIECKA” W KRAKOWIE

Statut Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” w Krakowie został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1148), 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356 z późn. zm.).

Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole „Świat Dziecka” w Krakowie. 2. Adres siedziby Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” w Krakowie: ul. Chełmońskiego 148/22, 31 348 Kraków. 3. Adresy oddziałów zlokalizowanych poza siedzibą Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” w Krakowie: ul.Chełmońskiego 134/23, 31 340 Kraków, ul. Piltza 34, 30-392 Kraków. 4. Pełna nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole „Świat Dziecka” w Krakowie, ul. Chełmońskiego 148/22, 31 348 Kraków, NIP: 795 197 30 07, Regon: 382213375.

§ 2

Nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i na pieczęci: Publiczne Przedszkole „Świat Dziecka” w Krakowie, ul. Chełmońskiego 148/22,

§ 3

1. Osobą prowadzącą Przedszkole jest osoba fizyczna Pani Donata Szyndler-Bocheńczak. 2. Siedziba osoby fizycznej prowadzącej przedszkole jest Zagacie 233,  32--070 Czernichów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 4

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) „Przedszkolu” należy przez to rozumieć Publiczne  Przedszkole „Świat Dziecka” w Krakowie. 2) „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 1148). 3) „Rodzicach” należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 5

Przedszkole jest przedszkolem publicznym, działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

Rozdział 2 Cele i zadania przedszkola § 6

1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 3. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy pedagogicznej nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno--pedagogicznej oraz zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.

Najważniejsze cele i zadania: § 7

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez przez dzieci  doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji. 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia  się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 16. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci. 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 18. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno--pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną. 19. Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

Sposób realizacji zadań przedszkola § 8

1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji. 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli ub program innego autora (autorów). 3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie  programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego. 4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. 5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. 7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci. 8. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. 9. Podstawową forma aktywności jest zabawa. 10. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci. 11. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób   oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego  dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem  rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 12. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania dziecka oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. 13. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom w formie pisemnej do 30 kwietnia.

Pomoc psychologiczno--pedagogiczna § 9

1. Przedszkole udziela dzieciom ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników  środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu  w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno--pedagogiczną wynika wynika w szczególności: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) z zaburzeń zachowania i emocji; 5) ze szczególnych uzdolnień; 6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 8) z choroby przewlekłej; 9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 10) z niepowodzeń edukacyjnych; 11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową  dziecka i jego rodziny; sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub  ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest w przedszkolu jest dobrowolne. 5. Do zadań nauczycieli, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści przedszkola w szczególności: 1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci; 2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 3) rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola; 4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań. 6. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w  szkole (diagnoza przedszkolna); 7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego  przygotowania przedszkolnego; 4) porad i konsultacji. 8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno--pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu rodziców dziecka. 9. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć koordynatora, którego zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu. 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 1) dziecka; 2) rodziców dziecka; 3) dyrektora przedszkola; 4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem; 5) poradni; 6) pomocy nauczyciela; 7) pracownika socjalnego; 8) kuratora sądowego; 9) asystenta rodziny; 10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci dzieci i młodzieży.

Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych § 10

1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno pedagogiczną. 2. Przedszkole zapewnia: 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 3) zajęcia specjalistyczne; 4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne; 5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi; 6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 3. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem. 4. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania dziecka. 5. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego. 6. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci. 7. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program. 8. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych. 9. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela. 10. Rodzice mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu. 11. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej § 11 1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 1) zajęcia w języku polskim; 2) realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju; 3) przedszkole realizuje zajęcia religii na życzenie rodziców, podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnej. Życzenie udziału w zajęciach religii może być odwołane pisemnie. 2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.

Organizacja zajęć dodatkowych § 12

1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe. 2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana jest z osobą prowadzącą przedszkole. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut. 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. 4. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne.

Zadania opiekuńcze i bezpieczeństwo w przedszkolu § 13

1. W przedszkolu grupa dzieci powierzona jest nauczycielom według grafiku przygotowanego przez dyrektora. 2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. 3. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery i wycieczki). 4. W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz ewentualnie pomoc wychowawcza i rodzice, starając się zachować liczbę opiekunów w stosunku 1 osoba dorosła na 10 dzieci. 5. Każda wycieczka i wyjście poza teren przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola. 6. Rodzice dzieci są informowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 7. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa Regulamin Wycieczek w Publicznym Przedszkolu „Świat Dziecka” w Krakowie.

§ 14

1. Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece nauczycieli: 1) nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci; 2) dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz poza budynkiem przedszkola są zawsze pod stałą opieką nauczyciela. W przypadku, gdy nauczyciel musi w uzasadnionej sytuacji opuścić dzieci, pozostawia je pod opieką innego nauczyciela.

§ 15

1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodzica albo upoważnioną przez nich pisemnie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku. 2. Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola: 1) za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice; 2) rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali; 3) nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali; 4.) rodzice, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali; 5) nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć; 6) rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe; 7) nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe; 8) nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

3. Zasady odbioru dzieci z przedszkola: 1) odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe, przez nich  upoważnione; 2) wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców; 3) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości; 4) jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy; 5) przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt fakt odebrania dziecka; 6) dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielowi w formie pisemnej; 7) przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem; 8) rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko; 9) rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę; 10) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe; 11) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go; 12) w przypadku pozostania rodzica w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka, nauczyciel nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka; 14) w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach jego funkcjonowania, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę. W tym celu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub z inną upoważnioną przez rodziców osobą, a w razie potrzeby powiadamia Policję; 15) rodzice zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe; 16) na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o  zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

§ 16

1. Przedszkole daje możliwość ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków za wiedzą i zgodą rodziców. Rodzice pokrywają koszty ubezpieczenia. 2. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka jakichkolwiek zabiegów lekarskich oraz podawać farmaceutyków, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. 3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców; nauczyciel pozostaje z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.

Rozdział 3 Organy przedszkola § 17

Organami przedszkola są: 1. Dyrektor przedszkola; 2. Rada pedagogiczna.

§ 18

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. 2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 3. Dyrektor odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym. 4. Dyrektor wydaje decyzje w sprawach: 1) skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o rozdział 6; 2) nadania nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego. 5. Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom: 1) realizuje uchwały rady pedagogicznej; 2) udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej placówki rodzicom; 3) zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego; 4) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy; 5) inspiruje i wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu przez nich doskonalenia zawodowego; 6) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy i ocenia pracę nauczycieli; 7) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 8) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 9) wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia; 10) współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba, ze szkołami wyższymi oraz  zakładami kształcenia praktyk pedagogicznych. 6. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności  decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola; 3) zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) rozstrzygania sporów pomiędzy nauczycielami, nauczycielami a innymi pracownikami przedszkola oraz nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola a osobami z zewnątrz, w szczególności rodzicami dzieci przedszkola uczęszczających do przedszkola, na pisemną prośbę zainteresowanych stron lub w wyniku poczynionych obserwacji; 5) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola w wersji skróconej; 6) właściwie gospodaruje mieniem przedszkola; 7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 19

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym. W skład rady wchodzą dyrektor przedszkola, jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. 3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 1) ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności; 2) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 3) zgłaszanie zmian i nowelizowanie niniejszego statutu; 4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy dzieci uczęszczających do przedszkola; 5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu; 6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu; 7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola; 8) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu pracy zajęć.

§ 20

Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów: 1. Dyrektor i nauczyciele (rada pedagogiczna) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku: 1) indywidualnych rozmów; 2) nadzwyczajnego posiedzenia rady pedagogicznej zwołanej na wniosek dyrektora; 3) mediacji z udziałem organu prowadzącego, w przypadku nieskuteczności  sprawującego nadzór pedagogiczny. 2. Dyrektor - nauczyciele - rodzice powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku: 1) indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami; 2) indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora; 3) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami; 4) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora. 3. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem przedszkola a radą pedagogiczną ostatecznie rozstrzyga osoba prowadząca przedszkole.

Rozdział 4 Organizacja przedszkola § 21

1. Przedszkole jest czynne od września do sierpnia, w godzinach 7.00 17.30. 2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Decyduje o tym dyrektor i rada pedagogiczna. 4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa, a liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.

§ 22

1. W ciągu roku przedszkole przyjmuje się dzieci w zależności od posiadanych wolnych miejsc. 2. Podstawą przyjęcia jest postępowanie rekrutacyjne ustalone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe.

§ 23

1. Szczegółową organizację pracy, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacyjny” opracowany przez dyrektora przedszkola zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzony przez osobę prowadzącą w terminach i zakresie określony w przepisach prawa. 2.Dokumentacja działalności przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego obejmuje roczny plan pracy przedszkola, miesięczne plany pracy grupy, dzienniki zajęć, kartę obserwacji dziecka. 3.W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości). 4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 - 13.00 z uwzględnieniem ramowego harmonogramu dnia. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 5. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat około 15 minut; 2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat około 30 minut 6. W przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe. 7. Czas trwania zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany przez nauczycieli prowadzących te za jęcia do możliwości rozwojowych dzieci. 8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 24

1. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie. 2. Wyżywienie w przedszkolu jest odpłatne. Koszt ustala firma cateringowa.

§ 25

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice mogą odwołać telefonicznie lub mailowo obiad w danym dniu do godziny 7.30. W przeciwnym razie są zobowiązani do zapłaty za wyżywienie mimo nieobecności dziecka.

Rozdział 5 Nauczyciele przedszkola § 26

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy. 4. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności: 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.; 2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce; 5) ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia; 6) dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie pierwszej; 7) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w toku bieżącej pracy; 8) stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego; 9) włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci; 10) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka; 11) planowanie własnego rozwoju zawodowego systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 12) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej; 13) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej; 14) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 15) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 16) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp; 17) realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących; 18) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

Specjaliści § 27

1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego. 2. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci; 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci; 5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; 7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci; 2) prowadzenie terapii logopedycznej; 3) prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 2) prowadzenie zajęć korekcyjno kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 5. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 1) prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych; 2) realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym; 3) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi; 4) w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi; 5) udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 6) pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Pracownicy niepedagogiczni § 28

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na: 1) wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, 2) osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora. 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola. 5. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.

Obowiązki pracowników niepedagogicznych § 29

1. Pomoc nauczyciela w szczególności: 1) podlega bezpośrednio dyrektorowi; 2) współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga nauczycielowi w realizacji za dań statutowych i programowych, w tym: a) bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal, b) pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer, c) sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp., d) pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących, e) pomaga w innych sytuacjach tego wymagających, 2. Woźna oddziałowa w szczególności: 1) podlega dyrektorowi; 2) współpracuje z nauczycielami w zakresie zapewnienia dzieciom opieki i wychowania dzieci, w szczególności: a) pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się, b) pomaga w opiece podczas spacerów i wycieczek, c) bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal, d) sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych, e) pomaga w innych sytuacjach tego wymagających, f) ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. podczas pobytu w toalecie, itp. 3) w zakresie organizacji posiłków odpowiada za: a) przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem, b) rozdawanie (3 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez normy żywieniowe, c) dbałość o estetyczne podawanie posiłków, d) podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia, e) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących, f) przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny. 4) zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za: a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi , zgodnie z opracowanymi procedurami, b) właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych, c) pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z sali, d) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu, e) monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych, f) utrzymywanie rewirów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości.

Rozdział 6 Wychowankowie przedszkola § 30

1. Dzieci w przedszkolu mają prawo do: 1) adaptacji odpowiadającej potrzebom rozwojowym dziecka; 2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej; 4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym; 5) szacunku dla osoby, uwzględniającego potrzeby dziecka i poszanowania własności; 6) rozmowy na interesujący je temat, pozytywnej komunikacji; 7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym wsparcia; 8) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania. 2. Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do: 1) przestrzegania przedszkolnego kodeksu postępowania z zachowaniem szacunku do innych osób oraz wartości kulturalnych i religijnych; 2) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez nauczyciela i dzieci dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

§ 31

1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola, jeśli: 1) rodzice lub opiekunowie dziecka zalegają z opłatami ustalonymi przez Urząd Miasta za dwa kolejne miesiące i nie wyjaśniają tej sytuacji; 2) swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych dzieci przedszkola lub wychowawców i niepodjęcie przez rodziców propozycji współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcie terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji; 3) rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu; 4) rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu. 2. Skreślenie dziecka na wniosek rodziców nie wymaga uchwały rady pedagogicznej. 3. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 pkt 2 dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań: 1 ) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka; 2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednia pomoc; 3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków; 4) o podjętej decyzji zawiadomić na piśmie rodziców.

4. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka sześcioletniego odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne. 5.Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady pedagogicznej: 1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków; 2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola; 3) podjęcie uchwały o skreśleniu; 4) pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy. 6. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

Rozdział 7 Rodzice § 32

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami są następujące: 1) zebrania ogólne w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku; 2) dzień informacji konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami; 3) rozmowy i konsultacje z dyrektorem w godzinach pracy administracyjnej; 4) wykłady i warsztaty dotyczące wspierania rozwoju i wychowania dzieci według potrzeb i oczekiwań rodziców; 5) informowanie drogą mailową o bieżących sprawach przedszkola dotyczących planowanych wydarzeń i imprez przedszkolnych, spotkań z rodzicami, chorobach zakaźnych; 6) kącik informacji dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok; 7) uroczystości i spotkania okolicznościowe według kalendarza imprez; 8) spotkania integracyjne: piknik rodzinny.

§ 33

1. Rodzice mają prawo do: 1) zapoznania z planami pracy dydaktyczno-wychowawczej; 2) uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach i stanie gotowości szkolnej dziecka; 3) otrzymania porad, wskazówek od nauczycieli w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz pomoc w doborze metod pracy i komunikacji z dzieckiem; 4) wspierania przedszkola różnymi formami działalności; 5) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola; 6) udziału i organizacji uroczystości przedszkolnych.

§ 34

1. Rodzice mają obowiązek: 1) czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci na zajęciach; 2) przestrzegać postanowień statutowych; 3) systematycznie uiszczać opłaty (poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za każdą godzinę. Dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ wprowadzono stawkę 0,50 zł.); 4) przy współpracy z przedszkolem zapewnić dziecku czas na bezpieczną adaptację; 5) przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i informować o chorobach zakaźnych; 6) zgłaszać dłuższą nieobecność dziecka w przedszkolu; 7) przyprowadzać i odbierać dziecko osobiście lub przez upoważnioną osobę w godzinach pracy przedszkola; 8) współpracować z nauczycielami pracującymi z dzieckiem dla spójności oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych wspomagających rozwój dziecka; 9) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych: jedzenie, zabiegi higieniczne, toaleta; 10) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycję dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu mające wpływ na funkcjonowanie w grupie; 11) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 12) czytać na bieżąco informacje przesyłane z przedszkola drogą mailową; 13) zgłaszać nauczycielom w grupie lub w sekretariacie przedszkola o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego; 14) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu; 15) zapewnienia dziecku odzieży odpowiedniej do pory roku, czystych ręczników, szczoteczki, pasty do zębów i kubeczka oraz ubrań na zmianę; 16) poinformowaniu na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z przedszkola.

Rozdział 8 Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola § 35

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się według zasad i w terminach określonym dla publicznych przedszkoli w odrębnych przepisach. 2. Szczegółowe zasady rekrutacji dyrektor udostępnia do wiadomości na stronie internetowej przedszkola.

Rozdział 9 Budżet przedszkola i zasady gospodarki finansowej § 36

1. Przedszkole utrzymuje się z działalności bieżącej z dotacji przekazywanej na rachunek bankowy placówki przez Urząd Miasta Krakowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie według stawek ustalonych przez firmę cateringową oraz za godziny przekraczające czas bezpłatnych godzin, według stawek ustalonych przez Urząd Miasta Krakowa.

§ 37

Zasady gospodarki finansowej obowiązujące w przedszkolu ustala osoba prowadząca.

Rozdział 10 Postanowienia końcowe. § 38

Zmiany i uzupełnienia w statucie uchwala rada pedagogiczna z inicjatywy dyrektora lub na wniosek złożony do dyrektora przez nauczycieli.