Rekrutacja

LISTA KANDYDATÓW

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Świat Dziecka w Krakowie 

ZAPISY DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

-oddział ul. Piltza 34, 30-392 Kraków

W dniach od 01 marca 2021 do 19 marca 2021 r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2021/22.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola pobierają formularz WNIOSEK O PRZYJĘCIE. Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu do dnia 19.03.2021.

Wnioski o przyjęcie można wysyłać drogą mailową przedszkole.ruczaj@op.pl lub pocztą tradycyjną na adres przedszkola (decyduje data wysłania).

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 07 kwietnia 2021r.

W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Kolejne etapy rekrutacji odbywają się wg harmonogramu:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 marca – 19 marca 2021 r. 12 kwietnia-23 kwietnia 2021 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. do 24 marca 2021 r. Do 27 kwietnia2021 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26 marca2021 r. 29 kwietnia 2021 r.
 4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 29 marca -2 kwietnia 2021 r. 4- 7 maj 2021 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 7 kwietnia 2021 r. 10 maj 2021 r.


KRYTERIA NABORU

l.p. Kryterium Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty
Kryterium główne
1 Dziecko z rodziny wielodzietnej. Oświadczenie o wielodzietności kandydata 22
2 Dziecko niepełnosprawne. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
3 Dziecko jednego Rodzica niepełnosprawnego. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
4 Dziecko obojga Rodziców niepełnosprawnych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
5 Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
6 Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 22
7. Dziecko objęte pieczą zastępczą. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. Z 2016 r. Poz. 575, 1583, 1860) 22

 

Kryteria dodatkowe Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty
8 Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. Zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. 7
9 Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym(stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola publicznego.*2 Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica. 6
10 Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli. *3 Oświadczenie rodziców. 5
11 Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków. Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3. 4
12 Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

wskazanego we wniosku rekrutacyjnym, jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie

zostało przyjęte do tego przedszkola

Oświadczenie rodziców. 3
13 Rodzeństwo dziecka, które uczestniczy w postepowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola. *4 Oświadczenie rodziców. 2

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

OŚWIADCZENIE ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU PRZEZ RODZEŃSTWO EDUKACJI PRZEDSZKONEJ

OŚWIADCZENIE O PODLEGANIU OBOWIĄZKOWEMU PRZYGOTOWANIU PRZEDSZKOLNEMU

oswiadczenie-potwierdzenia-woli