Rekrutacja

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/23 Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola "Świat Dziecka" ul. Piltza w Krakowie jest wywieszona w budynku Przedszkola . ZAPISY DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 -oddział ul. Piltza 34, 30-392 Kraków Lista kandydatów przyjętych do Publicznego Przedszkola Świat Dziecka W dniach od 01 marca 2022 do 25 marca 2022 r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2022/23. Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola pobierają formularz WNIOSEK O PRZYJĘCIE. Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu do dnia 25.03.2022. Wnioski o przyjęcie można wysyłać drogą mailową przedszkole.ruczaj@op.pl lub pocztą tradycyjną na adres przedszkola (decyduje data wysłania). Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 15 kwietnia 2022r. W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. Kolejne etapy rekrutacji odbywają się wg harmonogramu: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 marca – 25 marca 2022 r. 25 kwietnia-09 maj 2022 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. do 31 marca 2022 r. Do 13 maja 2022 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 01 kwietnia 2022 r. 16 maja 2022 r.
 4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 04 kwietnia -14 kwietnia 2022 r. 17- 27 maj 2022 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 15 kwietnia 2022 r. 30 maj 2022 r.
KRYTERIA NABORU
l.p. Kryterium Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty
Kryterium główne
1 Dziecko z rodziny wielodzietnej. Oświadczenie o wielodzietności kandydata 22
2 Dziecko niepełnosprawne. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
3 Dziecko jednego Rodzica niepełnosprawnego. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
4 Dziecko obojga Rodziców niepełnosprawnych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
5 Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
6 Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 22
7. Dziecko objęte pieczą zastępczą. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. Z 2016 r. Poz. 575, 1583, 1860) 22
 
Kryteria dodatkowe Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty
8 Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. 7
9 Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje naukę w naszym  przedszkolu. Oświadczenie rodziców. 6
10 Rodzeństwo dziecka też uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do naszego przedszkola . Oświadczenie rodziców. 5
11 Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do Niepublicznego Żłobka Przedszkole Świat Dziecka ul. Piltza 34, 30-392 Kraków . Oświadczenie rodziców. 4
12 Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Świat Dziecka w Krakowie. Oświadczenie rodziców. 3
13 Dziecko, którego oboje rodziców pracuje. Oświadczenie rodziców. 2
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WNIOSEK O PRZYJĘCIE  OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU PRZEZ RODZEŃSTWO EDUKACJI PRZEDSZKONEJ potwierdzenie-woli-przyj¦Öcia-dzieci-do-przedszkola