Żłobek – Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

ŚWIAT DZIECKA”

podstawa prawna: art. 21 ustawy dnia z 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(Dz. U. Nr 45, poz. 235)

§ 1

1. Ze świadczeń żłobka może korzystać dziecko w wieku od 1 roku życia do lat 3.

2. Żłobek zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami i standardami

opieki nad zdrowym dzieckiem.

3.Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię Bożego Narodzenia oraz Sylwestra Żłobek jest nieczynny. W przedłużone weekendy Żłobek zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki. W okresie wakacyjnym tj. (Lipiec, Sierpień) żłobek zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki do 10 dni na przeprowadzenie prac remontowych.

4. Żłobek zapewnia opiekę do 10h dziennie.

5. Żłobek zapewnia 4 posiłki dziennie.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być na wniosek rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą ustaloną w podpisanej umowie.

7. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) lub inna upoważniona osoba, co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

8. Po przyjęciu dziecka, pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu pedagogicznego przez cały okres aż do odebrania przez upoważnioną osobę.

9. Rodzice (opiekunowie) informowani są przez personel żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci.

10. Ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i dydaktyczne jest umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz dostępny na stronie internetowej placówki.

§ 2

Rodzice mają prawo do:

 • Znajomości zadań wynikających z planu miesięcznego żłobka realizowanego w danym oddziale, a dostępnego na tablicy ogłoszeń.

 • Uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej swojego dziecka, jego zachowania, rozwoju i postępów.

 • Wyrażania opinii na temat Żłobka.

 • Stałych spotkań z Nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy dydaktyczno – wychowawcze.

 • Udziału w zebraniach ogólnych, spotkaniach grupowych i indywidualnych dla Rodziców.

 • Aktywnego włączania się w życie Żłobka.

 • Współuczestniczenia w organizowaniu wydarzeń oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci.

§ 3

Obowiązkiem Rodziców jest:

 • Rzetelne wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka.

 • Zapoznanie się z Regulaminem i Statutem Żłobka.

 • Współdziałanie z Nauczycielem w procesie wychowania i kształcenia oraz opieki.

 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub upoważnienie na piśmie osoby/osób pełnoletnich.

 • Informowanie o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

 • Poinformowanie o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godz. 8:00 w dniu nieobecności. Późniejsze powiadomienie wyklucza z możliwości zwrotu opłaty za wyżywienie.

 • Gdy Rodzice nie chcą skorzystać z usług firmy cateringowej ich obowiązkiem jest przyniesienie posiłku hermetycznie zamkniętego, oznaczonego imieniem i nazwiskiem dziecka. Mleko matki musi być dostarczone w specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku, podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz opatrzonym datą do spożycia.

 • Natychmiastowe zawiadomienie Żłobka w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, która mogłaby się przenieść na inne dzieci korzystające z usług Żłobka.

 • Nieprzynoszenia przez dziecko do Żłobka ostrych i niebezpiecznych przedmiotów/zabawek, a także rzeczy drogocennych.

 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka osobiście lub upoważnienie do tego na piśmie osobę pełnoletnią.

 • Regularne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów właściciela żłobka

 • Przestrzeganie warunków umowy, Statutu, Regulaminu oraz doraźnych ustaleń organizacyjnych właściciela żłobka.

 • Rodzice są zobowiązani do terminowego (do 5-tego dnia miesiąca) wnoszenia opłat za pobyt dzieci w Żłobku w sposób określony w umowie. Na każde kolejne dziecko będące Rodzeństwem dziecka uczęszczającego do Żłobka w danym roku przedszkolnym przysługuje zniżka w zapłacie czesnego w wysokości 150zł.

 • Uiszczenie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty (tzw. wpisowego, którego wysokość określa umowa) w dniu podpisania umowy.

 • W ramach wpisowego Żłobek gwarantuje ubezpieczenie dziecka od NNW, podstawowe pomoce dydaktyczne, edukacyjne i plastyczne oraz podstawową wyprawkę (chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik itp.)

§ 4

Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z normami dla wieku dziecka:

 • pobyt dziecka w Żłobku (fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno – wychowawczą),

 • bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć,

 • organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu (zajęcia ogólnorozwojowe, edukacyjne, plastyczne, muzyczno - rytmiczne, gimnastyczne, kulinarne, specjalistyczne).

 • działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,

 • współpracę z Rodzicami lub Opiekunami prawnymi, uwzględnienie propozycji Rodziców/Opiekunów, które mogą mieć korzystny wpływ na rozwój dziecka,

 • bezpieczeństwo i higienę snu.

§ 5

 1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez Rodziców/Opiekunów w:

 • Butelkę do karmienia - jeśli dziecko jest karmione butelką,

 • Butelkę do picia - jeśli pije napoje z butelki;

 • Smoczek – jeżeli dziecko korzysta ze smoczka;

 • Poduszeczkę, mały kocyk, przytulankę;

 • Szczoteczkę, pastę do zębów (w przypadku starszych dzieci), kubeczek;

 • Mały ręcznik;

 • Chusteczki higieniczne 1 opak./1 mc.;

 • Worek na obuwie;

 • Obuwie do łatwego zakładania (np. rzepy lub zatrzask – jeśli dziecko samo chodzi) lub skarpetki antypoślizgowe;

 • Fartuszek do zajęć;

 • Śliniaczek foliowy;

 • Zapas pampersów na 1 tydzień;

 • Płaszczyk przeciwdeszczowy lub pelerynka;

 • Ubranka na zmianę (min. 2 komplety: śpioszki, koszulka, bluzeczka, bielizna, rajstopy lub skarpetki);

 • Kalosze– jeśli dziecko samo chodzi;

2. Rodzice zobowiązują się do prania i dostarczania czystej piżamki i pościeli 1 raz w miesiącu lub w razie potrzeby częściej.

3. Jeżeli dziecko:

a) korzysta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w żłobku, rodzice (opiekunowie) mogą przekazać je personelowi wraz z instrukcją dotyczącą zasady ich używania i obsługi.

b) ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice (opiekunowie) winni informować na bieżąco personel o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, by w granicach możliwości zapewnić dziecku optymalne warunki.

§ 6

Dziecko ma prawo w szczególności do:

 • równego traktowania,

 • poszanowania godności i intymności,

 • wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,

 • nietykalności fizycznej,

 • poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,

 • odwiedzin rodziców w czasie pobytu w żłobku.

§ 7

Formy współpracy z Rodzicami:

 • Konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem i Nauczycielami.

 • Strona internetowa Żłobka.

 • Poczta elektroniczna.